Piątek: sesje budżetowe miasta i powiatu

Po świętach radni z Bocheńszczyzny zabierają się do pracy. W piątek odbędą się sesje rady miejskiej oraz rady powiatu. Na obu posiedzeniach zaplanowano uchwalenie budżetu na 2013 rok.

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, wnioski do porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Miasta z dnia 29 listopada 2012 r.

3. Interpelacje i wnioski radnych.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta złożone na sesji w dniu 29.11.2012 oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Bochnia za okres od 29.11.2012 r. do dnia 27.12.2012 r.

5. UCHWALENIE BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA NA 2013 ROK.

6. Opinie i wnioski Zarządów Osiedli do podejmowanych uchwał.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok;

b) Wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012;

c) Górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

d) Przejęcia od Powiatu Bocheńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;

e) Zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury w Bochni;

f) Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Miasta Bochnia;

g) Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej;

h) Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Bochnia oraz ustanowienia służebności gruntowej;

i) Wystąpienia Miasta Bochnia ze Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego;

j) Uchwalenia zmian punktowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia.

8. Wolne wnioski i zapytania, oświadczenia.

9. Zamknięcie obrad Sesji.

Sesja rozpocznie się w Sali Narad Urzędu Miasta w piątek o 9.00.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu:

1. Otwarcie XXV sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu bocheńskiego, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012.

7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 2013-2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Bochni na 2013 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bochni na 2013 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bochni na 2013 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Bochni na 2013 rok.

13. Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Bochni na 2013 rok.

14. Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Bochni na 2013 rok.

15. Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia kierunków działania Zarządu Powiatu w Bochni na 2013 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń biurowych nr 5 i nr 7 znajdujących się w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2013 roku.

18. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

19. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Bochni i Zarządu Powiatu w Bochni.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

22. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

23. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

24. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady.

Sesja rozpocznie się w budynku Starostwa Powiatowego w piątek o 10.00.