Dziś sesja rady powiatu – program

Pierwsza po wakacjach sesja rady powiatu obejmuje m.in. informację o wykonaniu budżetu w I półroczu 2012 roku. Przewidziano również informację na temat rynku pracy w powiecie bocheńskim.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXII sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/359/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 lutego 2010 r., zmienionej następnie uchwałami: Nr III/22/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr IX/76/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. oraz Nr XIII/128/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. – dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2020.

7. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu bocheńskiego w I półroczu 2012 roku.

8. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni o realizacji w 2011 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy”.

9. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w I półroczu 2012 r.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2012 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Bocheńskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/176/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2012 r. wraz ze zmieniającymi ją uchwałami.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów „Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2007-2013”.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

17. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

18. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady.

Początek sesji w sali narad starostwa o godz. 10.00.