Reklama

Leader w Dolinie Raby

Sześć gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana i Żegocina przystąpiło do programu Leader. 31 lipca na tym obszarze została utworzona Lokalna Grupa Działania o nazwie „Dolina Raby”. Program ten otwiera możliwości uzyskania dotacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorców, rolników i innych.

Program Leader realizowany w Europie od 1991 roku, a w Polsce od 2004 roku jest częścią większego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW, określony jako tzw. Oś 4 – Leader w tym Programie. PROW jest jednym z kilku tzw. programów operacyjnych, które określają sposób wykorzystania środków unijnych w Polsce i dotyczy rozwoju obszarów wiejskich i małych miast. Ich mieszkańcy mogą korzystać także z innych programów operacyjnych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich określa warunki na jakich Beneficjenci czyli osoby fizyczne, zarówno rolnicy, jak i domownicy gospodarstw rolnych, przedsiębiorcy oraz osoby prawne – gminy, organizacje pozarządowe, spółki, spółdzielnie itp., a także parafie mogą korzystać ze środków programu. Środki w PROW podzielone są na tzw. Osie, a te z kolei na tzw. Działania. Z punktu widzenia Programu Leader ważne są trzy Działania:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
Odnowa i rozwój wsi.

W programie Leader społeczność wiejska danego obszaru powołuje specjalne stowarzyszenie zwane Lokalną Grupą Działania – LGD. Ta organizacja opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju – LSR. W tej Strategii Lokalna Grupa Działania zawiera, jakie rodzaje projektów preferuje dla jej realizacji, określa sposób oceny projektów. Później po zatwierdzeniu Strategii przez Urząd Marszałkowski, zbiera projekty od Beneficjentów, dokonuje oceny ich zgodności ze Strategią, wybiera projekty do dofinansowania, ustala listy projektów wg określonych przez siebie w Strategii kryteriów oceny i przekazuje listy do odpowiednich instytucji wdrożeniowych, gdzie projekty, w kolejności podanej na listach, poddawane są tylko ocenie formalnej (w przypadku braków, Beneficjent wzywany jest do ich uzupełnienia),
a następnie zawierane są umowy z Beneficjentami.

Jak i dlaczego warto zaangażować się już dziś w działania związane z Programem Leader, zwłaszcza gdy jest się zainteresowanym pozyskaniem środków finansowych z tego Programu?

Każdy potencjalny Beneficjent i nie tylko, może być członkiem Lokalnej Grupy Działania. Koszty „udziału” – składki członkowskie, będą raczej małe (zadecydują o tym sami członkowie) – LGD otrzymuje w 100% środki na swoją działalność. Będąc członkiem LGD uczestniczy się w przyjęciu dokumentu LSR i w jego zmianach. Ma się wpływ na działalność LGD, wybór jego władz, a tym samym Rady – ciała, które podejmować będzie decyzje
o wyborze projektów i ich pozycji na listach kierowanych do instytucji wdrożeniowych.

Zgodnie z przyjętą przez nas metodyką prac, każdy potencjalny Beneficjent może przygotować „Kartę projektu”, na której zawiera podstawowe informacje
o planowanym przez siebie projekcie. Karty nie są zobowiązujące dla każdej ze stron – ostateczna realizacja projektu nie jest, w związku ze złożeniem Karty, wymagana i nie ma się też gwarancji uzyskania środków, ale fakt, że informacje zawarte w Kartach stanowić będą podstawę do opracowania LSR, daje Beneficjentom, którzy wypełnią Karty, duże szanse uwzględniania w LSR rodzajów projektów, tożsamych lub podobnych do zgłoszonych na Kartach (w przyszłości Rada LGD podejmować będzie po pierwsze decyzje o zgodności zgłoszonego projektu z LSR).

Każdy z Beneficjentów może, choć ze względów organizacyjnych, będą to raczej reprezentanci z poszczególnych gmin, wziąć udział w pracach warsztatowych, na których wypracowane zostaną najważniejsze elementy LSR. Większa ilość osób będzie mogła wziąć udział w pracach Zespołów Roboczych, które przygotują propozycje rodzajów projektów dla realizacji LSR.

W okresie od połowy 2009 do połowy 2015 roku czyli w takim, w jakim planowana jest realizacja LSR, LGD „Dolina Raby” może dysponować następującymi kwotami proporcjonalnymi do liczby mieszkańców obszaru LGD na koniec grudnia 2006 roku:

a) na realizację LSR (projektów Beneficjentów) – 6 439 624 zł tj. średnio 1 073 270,67 zł rocznie,
b) na projekty współpracy – 166 542 zł tj. średnio 27 757 zł rocznie,
c) na funkcjonowanie LGD (koszty biurowo-administracyjne i szkoleniowo-doradcze)
– 1 609 906 zł tj. średnio 268 317,67 zł rocznie, przy czym na koszty biurowo-administracyjne do 15% wszystkich wydatków tj. przy założeniu pełnego wykorzystania dostępnych środków – 1 232 410,8 zł tj. średnio 205 401,8 zł rocznie.

Osoby zainteresowane tematem mogą uzyskać informacje w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu pod nr tel.: 14 68 509 15.
Na stronie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu można także pobrać:

Kartę projektu do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”

Informację dla beneficjentów o realizacji LSR

Zakresy i koszty kwalifikowane dla operacji w ramach LSR

There are 6 comments

  1. wiejska babeczka |

    może zrobią nam w końcu kanalizację !!! na przykładzie gminy bochnia widać że na wsi też jest to możliwe tylko trzeba się mocno starać

  2. czytałem ze kanalizacja w łapanowie dopiero się zaczyna a w bochni-gminie już większość domów ma kanalizację więc z twoją uwagą chyba coś nie tak

  3. a ja czytałem, że Łapanów jest czwartą gminą w małopolsce pod względem inwestycji, pozyskanych środów unijnych itd, coś to znaczy

  4. „Guest: oświeĆcie mnie jaki związek ma Nowy Wiśnicz z Rabą?Chyba z Leksandrówką?” – Dolina Roaby to pewne umowne pojęcie !ale takie pojecia sa dla ludzi inteligentnych a nie dla takich którch oswiecac trzeba!!!!