Bochnia poszukuje naczelnika Wydziału Promocji

Od czasu odejścia Roberta Hołdy na dyrektora Krytej Pływalni w Bochni, Wydział Promocji Miasta (zdegradowany później do rangi referatu, obecnie znów jako wydział) funkcjonuje bez szefa. Nowe władze rozpisały nabór na to stanowisko.

Wydział Promocji stał się referatem jesienią 2008 r. po tym, jak Robert Hołda został dyrektorem basenu, a Anna Kocot-Maciuszek poszła na urlop macierzyński. Początkowo burmistrz Bogdan Kosturkiewicz uruchomił nabór na naczelnika referatu. Okazało się jednak, że nikt nie spełnił postawionych warunków. Szef referatu nie został też wyłoniony przy kolejnych podejściach (później szukano inspektora). W efekcie do dziś jednostka funkcjonowała bez szefa, a jej pracę koordynował najpierw zastępca burmistrza Bogdan Szumański, a obecnie czyni to Małgorzata Szczepara.

Informacja o naborze pojawiła się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bochni. Oto wymagania, jakie stawiane są kandydatom:

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

b) wykształcenie: wyższe – magisterskie,

c) wymagany staż pracy: 5 lat,

d) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,

e) znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, Prawo prasowe, o bezpieczeństwie imprez masowych,

2. Wymagania dodatkowe:

a) obsługa urządzeń biurowych,

b) posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych:
odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, odporność na stres,
systematyczność, rzetelność,

c) dyspozycyjność.

Nowy naczelnik Wydziału Promocji Miasta Bochni miałby odpowiadać za:

1. planowanie, organizowanie, nadzorowanie oraz kontrolowanie pracy podległych pracowników w sposób zapewniający pełną, prawidłową i terminową realizację zadań Wydziału,

2. rozdział prac do wykonania między pracowników wydziału z uwzględnieniem rangi i priorytetu zadań,

3. rozliczanie z wykonania zadań przydzielonych poszczególnym pracownikom,

4. przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Rady Miasta i Burmistrza Miasta oraz odpowiednio projektów uchwał i zarządzeń tych organów,

5. organizowanie różnego rodzaju imprez, spotkań, wystaw związanych z promocją Miasta,

6. przygotowywanie uroczystości organizowanych przez Burmistrza Miasta,

7. stałe utrzymywanie współpracy z miastami partnerskimi w tym organizacja pobytu delegacji zagranicznych oraz organizowanie zagranicznych wyjazdów oficjalnych władz Miasta Bochnia,

8. współpraca w zakresie promocji miasta z innymi gminami oraz społecznościami lokalnymi innych państw,

9. koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi,

10. nadzór nad prowadzeniem oficjalnej strony Miasta Bochnia oraz Bocheńskiego Biuletynu Informacji Publicznej,

11. wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,

12. nadzorowanie aplikacji o środki unijne.

Oferty można składać do 5 sierpnia.