Żegocina: Wójt komentuje sprawę roszczeń żydowskich

Wójt gminy Żegocina Jerzy Błoniarz wydał oświadczenie w sprawie Żydów, którzy za pośrednictwem znanej kancelarii adwokackiej z Krakowa, rozpoczęła procedurę starań o odzyskanie nieruchomości położonych w Żegocinie. Sprawa jest poważna, bo Żydzi wystąpili z roszczeniami dotyczącymi dużej ilości działek położonych w centrum Żegociny.

Poniżej treść oświadczenia:

W Sądzie Rejonowym w Bochni do Sygn. akt I Ns 548/16  toczy się sprawa o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Powiatowego w Bochni z dnia 15 czerwca 1960 roku. Sygn. Akt Ns 1018/59 z dnia 15 czerwca 1960 r. Sygn.akt Ns 1018/59. o stwierdzeniu nabycia przez Skarb Państwa działający przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bochni. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa własności nieruchomości objętych LWH-8. gm. kat. Żegocina, LWH 167 gm. kat. Żegocina lwh 261 gm. kat Żegocina. KW nr 5998 stanowiącej dalszy ciąg tabuli obszarów dworskich 714 gm. kat. Żegocina. Termin rozprawy wyznaczono na dzień 24 maja 2018 r.

Skargę o wznowienie wniosło ponad dwudziestu spadkobierców osób pochodzenia żydowskiego z Izraela. USA. Meksyku. Austrii. Szwajcarii. Jako podstawę wznowienia skarżący podają nieważność postępowania wynikającą z pozbawienia uczestników możliwości działania tj. prowadzenie postępowania w stosunku do osób zmarłych, naruszenie procedur) ustanowienia kuratora oraz brak jakiejkolwiek aktywności kuratora zmierzającej do powiadomienia zainteresowanych o toczącym się postępowaniu i obaleniu twierdzeń wniosku

 Uczestnikami postępowania obok Skarbu Państwa są m.in. Gmina Żegocina oraz ponad dwadzieścia osób fizycznych i prawnych będących właścicielami nieruchomości w centrum wsi Żegocina.

W odpowiedzi na skargę gmina wniosła o jej odrzucenie . ewentualnie o jej oddalenie z przyczyn podanych w uzasadnieniu odpowiedzi na skargę.

Gmina jest właścicielem m.in. działek o nr 754/3. 754/5. 1141/2. 1136/1. 1136/3. 1136/5. 1136/6. 1136/7. 1122/3. 1122/2. 1138. 1139/10 odpowiadającym parcelom gruntowym przejętym na mocy zaskarżonego postanowienia. Nieruchomości te gmina nabyła z mocy prawa, co zostało potwierdzone decyzjami komunalizacyjnymi.

Przedmiotowe działki leżą w ścisłym centrum wsi i zabudowane są budynkami, w których znajdują się m.in.: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej. Apteka. Środowiskowy Dom Samopomocy. Urząd Gminy, Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie, plac zabaw
dla dzieci i park.

Wójt Gminy
mgr Jerzy Błoniarz

 

Zarządzenia Wójta Gminy Żegocina.