Reklama

Szykuje się koniec reklamowego chaosu w Bochni

Władze Bochni szykują restrykcyjne przepisy dotyczące umieszczania reklam w przestrzeni publicznej. Właśnie zaprezentowano projekt tzw. uchwały krajobrazowej, która po świętach będzie konsultowana z mieszkańcami.

Od lat w mieście panuje „wolna amerykanka”. Reklamy w centrum są brzydkie, jaskrawe i nie pasujące do zabytkowej starówki. Bochnianie od lat skarżą się nas ten problem. Trzeba to jak najszybciej zmienić. Każdy robi, co chce, w kwestii reklam, każda reklama jest inna, są one duże, pstrokate, nie ma w nich jakiegoś ładu – mówią mieszkańcy.

Uchwała krajobrazowa ma dotyczyć nie tylko ścisłego centrum, ale również całego miasta, które podzielono na kilka obszarów. Reklamy mają korespondować z wyglądem elewacji, nie będzie można używać jaskrawo mrugających urządzeń świetlnych, billboardów o powierzchni większej niż 12 metrów kwadratowych, a także umieszczania reklam na ogrodzeniach, balkonach, dachach czy ścianach szczytowych.

***

Poniżej cytujamy fragment proponowanych uregulowań:

§18.1 Ustalenia wspólne dla Obszarów 1, 2, 3, 4, 4a w zakresie zasad sytuowania i gabarytów tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:

1) Nakaz dostosowania każdego typu nośników reklamowych oraz gablot informacyjnych, tablic informujących umieszczanych na elewacji budynku do jego kompozycji architektonicznej, charakteru (stylu) elewacji i detalu architektonicznego z uwzględnieniem kolorystyki elewacji;

2) Wszystkie umieszczone na elewacji nośniki reklamowe muszą być bezpośrednio związane z działalnością prowadzoną w budynku bądź nieruchomości na której zostały umieszczone;

3) Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych podświetlanych, w tym neonów i kasetonów na określonych w przepisach szczegółowych dla poszczególnych obszarów oraz przy spełnieniu następujących warunków:

a) natężenie emitowanego światła nie może przekroczyć: 5000 cd/m2 w ciągu dnia i 400 cd/m2 w ciągu nocy;

b) wyklucza się tablice reklamowe i urządzenia reklamowe podświetlane w tym neony i kasetony, w których zastosowano materiały odblaskowe, efekty wizualne takie jak: zmienną emisję światła np. w formie przesuwnych liter, mrugających obrazów, ruchomych obrazów, zmieniających natężenie światła, zmieniających kolor światła, emitujących sygnały dźwiękowe itp.;

c) możliwość umieszczania nośników podświetlanych (oprócz neonów) nie dotyczy budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków;

ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA TABLIC REKLAMOWYCH I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH, ICH GABARYTY, STANDARDY JAKOŚCIOWE ORAZ RODZAJE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z JAKICH MOGĄ BYĆ WYKONANE

ROZDZIAŁ II

4) Zakaz sytuowania reklam wielkogabarytowych, z wyjątkiem tymczasowych reklam remontowo – budowlanych;

5) Zakaz umieszczania nośników reklamowych na ogrodzeniach od strony dróg publicznych i przestrzeni publicznych, murach oporowych, balkonach, balustradach, dachach, ścianach szczytowych budynków, urządzeniach infrastruktury technicznej, znakach drogowych i drzewach – dotyczy także reklam wyborczych;

6) Zakaz umieszczania nośników reklamowych na wysięgnikach na wysokości mniejszej niż 2,2 m licząc od dolnej krawędzi nośnika do poziomu terenu nad którym go powieszono;

7) Reklamy wyborcze mogą być sytuowane w miejscach widocznych w przestrzeniach publicznych z wyłączeniem okien, drzwi i balkonów budynków, urządzeń infrastruktury technicznej i drzew; dopuszcza się sytuowanie nośników mobilnych z wykluczeniem terenów placów miejskich i parków;

2 Ustalenia wspólne dla Obszarów 1, 2, 3, 4, 4a w zakresie standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane tablice reklamowe i urządzenia reklamowe:

1) Kolorystyka tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w tym szyldów powinna tłem nawiązywać do koloru elewacji;
2) Wskazuje się stonowane odcienie kolorów np. beże, brązy szarości, biele przy wykluczeniu jaskrawych tonów barw. W przypadku elementów podświetlanych, wskazuje się kolor światła w tonacjach ciepłych, o natężeniu określonym w §18.1. pkt 3, lit. a;

3) Zakaz sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów w kolorystyce, dysharmonizującej estetykę elewacji;

4) Dla tablic reklamowych urządzeń reklamowych wolnostojących trwale związanych z gruntem tablic reklamowych i urządzeń reklamowych przenośnych ustala się formy i materiały bezpieczne, o łagodnych krawędziach, niezagrażających poruszającym się w ich sąsiedztwie użytkownikom przestrzeni publicznych, w szczególności osobom niepełnosprawnym, odporne na warunki atmosferyczne

Pełny tekst projektu uchwały krajobrazowej – TUTAJ