Reklama

Dzieci mają prawo do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

26 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).

W związku z powyższym termin przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosków dotyczących dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej (gabinetu pielęgniarskiego) w szkołach (5 dni od dnia wejścia w życie ustawy) upływa w dniu 1 października br. Z uwagi na fakt, iż jest to dzień ustawowo wolny od pracy, jednostki samorządu terytorialnego mogą składać przedmiotowe wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października br.

Wzór wniosku stanowi załącznik do ustawy.

Szczególne uprawnienia dzieci do 18 roku życia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej – na podstawie ustawy „Za życiem”

Przypominamy, że uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 r. posiadają dzieci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Oznacza to, że:
• świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia;
• jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie jest możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
• w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia;
• świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są udzielane bez skierowania.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.