Reklama

Parkingowa rewolucja: Wyższe stawki i dwie strefy o szerszym zasięgu

Wyższe stawki za parkowanie w centrum, parkomaty zamiast parkingowych, brak kopert w obrębie Rynku – to tylko niektóre ze zmian, jakie zamierza wprowadzić bocheński magistrat. Zawarto je w projekcie uchwały na najbliższą sesję.

Na sesję 31 sierpnia przygotowano projekt pierwszego czytania uchwały w sprawie „wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat”. Określono też Strefę Płatnego Parkowania „w terenie charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych”.

UM Bochnia
UM Bochnia

Granice Strefy wyznaczają następujące ulice (zgodnie z granicami działek ewidencyjnych pasa drogowego): Marcina Samlickiego, Edwarda Windakiewicza, Oracka, Konstytucji 3 Maja/Ks. Józefa Poniatowskiego, Trudna, Gazaris, Floris, prof. Stanisława Fischera, Sądecka, Sienkiewicza, Górska, Kazimierza Wielkiego.

Parkingi w powyższym obszarze podzielono na dwie strefy: A i B.

STREFA A

ul. Rynek –strona południowa
ul. Rynek -zachodnia
ul. Wolnica
Pl . Św. Kingi – strona południowa
Pl. Św. Kingi –strona północna
Pl. Św. Kingi- łącznik
ul. Adama Mickiewicza
ul. Solna
ul. Dominikańska

STREFA B

ul. Kącik
ul. Górska
ul. Różana
ul. Biała
ul. Jana Matejki
ul. Bernardyńska
ul. Gołębia
ul. Oracka
ul. Regis
ul. Kowalska
ul. Bracka
ul. Warzelnicza
ul. Gazaris
ul. prof. Stanisława Fischera
ul. Trudna

Obsługa Strefy Płatnego Parkowania będzie odbywać się za pomocą Operatora SPP, wybranego i upoważnionego przez Burmistrza Miasta Bochni. Jak podano w projekcie uchwały, system poboru opłat będzie odbywał się „głównie poprzez urządzenia przeznaczone do poboru opłat (parkomaty)”. Niestety, wraz ze zmianami, odchodzą do lamusa dotychczasowe stawki w postaci 50 groszy za pierwsze pół godziny parkowania.

STAWKI OPŁATY W SPP:

STREFA A – stawki opłaty:

1. 30 min- l,50 zł,
2. pierwsza godzina – 3,00 zł,
3. druga godzina – 3,50 zł,
4. trzecia godzina – 4,00 zł,
5. czwarta i każda następna godzina – 3,00 zł,
6. Abonament mieszkańca – miesięczny – 10,00 zł, półroczny 50,00 zł, roczny 100,00 zł,
7. Abonament dwutygodniowy – 100,00 zł,
8. Abonament miesięczny – 200,00 zł,
9. W strefie A zakaz lokalizowania zastrzeżonych miejsc postojowych,
10. Jedno bezpłatne miejsce zastrzeżone „koperta” wyznaczone dla HOSPICJUM.

STREFA B – stawki opłaty:

1. 30 min – 1,00 zł,
2. pierwsza godzina- 2,00 zł,
3. każda kolejna godzina – 2,00 zł,
4. Abonament mieszkańca – miesięczny – 10,00 zł, półroczny 50,00 zł, roczny 100,00 zł,
5. Abonament dwutygodniowy – 75,00 zł,
6. Abonament miesięczny – 150,00 zł,
7. Zastrzeżone miejsce postojowe – 300,00 zł miesięcznie 24/dobę.

Opłaty będą pobierane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8°° do 18°° z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze SPP będzie wniesienie opłaty za cały deklarowany czas postoju. Opłaty będą musiały być uiszczone niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu w miejscu postojowym (nie później niż po upływie 5 minut od czasu zajęcia miejsca postojowego) poprzez:
1) samoobsługowy system urządzeń inkasujące – rejestrujących (parkomaty),
2) formy płatności elektronicznych lub SMS,
3) wykupienie abonamentu.

Dowód wniesienia opłaty, identyfikator systemu płatności elektronicznych lub abonamentu postojowego ma być umieszczony w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. Postój po upływie czasu określonego na dowodzie wniesienia opłaty, jest równoznaczny z nie uiszczeniem opłaty. Takie sytuacje będą wychwytywać kontrolerzy, uprawnieni do wystawiania zawiadomień o opłacie dodatkowej (50 zł).

Przewidziano również abonamenty dla mieszkańców. Będą one przysługiwać jedynie właścicielom lub współwłaścicielom pojazdów samochodowych, zameldowanych na pobyt stały lub tymczasowy w SPP. Dzięki nim będzie można parkować przy ulicy położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

W Strefie A nie przewidziano żadnych kopert, za wyjątkiem miejsca parkingowego dla Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego (Rynek 15). W Strefie B koperty będą stosowane.

Projekt zmian ma spowodować zwiększenie rotacji w ścisłym centrum miasta. Deficyt miejsc postojowych jest szczególnie dotkliwy w centrum miasta (Rynek oraz ulice przyległe). Powszechnym sposobem łagodzenia w/w problemu i zwiększenia zmotoryzowanym możliwości dostępu do zlokalizowanych tam obiektów jest pobudzanie rotacji samochodów na istniejących miejscach postojowych poprzez pobieranie opłat za parkowanie. Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest podjęcie uchwały i uregulowanie zagadnień płatnego parkowania – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Wykonane w 2012 roku na zlecenie Gminy Miasta Bochnia Parkingowe studium wykonalności poprzedzające wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania wykazało, że na terenie miasta Bochnia znajduje się 921 miejsc postojowych w ciągu dróg publicznych oraz na gruntach miejskich. W Strefie Płatnego Parkowania objętej niniejszą uchwałą zostało zawarte około 500 miejsc postojowych w ciągu dróg publicznych, gdzie uznano za zasadne wprowadzenie opłat za parkowanie, w celu zwiększenia rotacji pojazdów. Dokładna ilość miejsc postojowych ujęta w Strefie Płatnego Parkowania, będzie znana po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu – czytamy dalej.

Uchwała ma wejść w życie 1 lipca 2017 roku.