Reklama

Górnicy świętowali Barbórkę – zdjęcia

2 grudnia w Kopalni Soli Bochnia odbyły się oficjalne obchody górniczego święta „Barbórka”. Była okazja do modlitwy, zabawy, podsumowań i planów na przyszłość. Wręczono również wyróżnienia.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kaplicy św. Kingi, podczas której goście, górnicy i pozostali pracownicy kopalni podziękowali swojej patronce św. Barbarze za codzienną opiekę i prosili o dalsze łaski. Eucharystię sprawował ks. Leszek Leszkiewicz, proboszcz parafii św. Mikołaja w Bochni. Po mszy św., w komorze Ważyn odbyła się uroczysta akademia, oraz tradycyjna biesiada górnicza.

Obchody Barbórki są okazją do podsumowania kolejnego roku działalności kopalni, przedstawienia dalszych planów na przyszłość, podziękowania pracownikom i osobom szczególnie zasłużonym dla kopalni.

Przemówienie prezesa zarządu Kopalni Krzysztofa Zięby:

Szanowni Państwo!

Za nami kolejny rok w wielowiekowej historii Kopalni. Rok, który w porównaniu do poprzednich nie obfitował w nadzwyczajne wydarzenia takie jak upragniony wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, komercjalizacja likwidowanego przedsiębiorstwa czy też przejęcie organizacji ruchu turystycznego. Wydaje się, że ten lekko rozchybotany pociąg – Kopalnię Soli Bochnia – udało się stabilnie ustawić na torach, by spokojnie i bez zbędnych wstrząsów zmierzała do osiągnięcia kolejnych etapów rozwoju, jako ośrodek turystyczny i sanatoryjny. Taki był cel zachowania zabytkowych podziemnych wyrobisk Kopalni Bochnia, zapisany w decyzji Ministra Przemysłu i Handlu z 1990 roku ostatecznie kończącej wydobycie soli w bocheńskiej żupy.

Ale obecny, uregulowany status prawny kopalni funkcjonującej, jako Spółka Skarbu Państwa z jasno określonymi obszarami działań, likwidacja niezabytkowych części przedsiębiorstwa, ochrona i zabezpieczenie zabytkowych wyrobisk oraz organizacja ruchu turystycznego to nie jest koniec wysiłków i starań, a cytując Winstona Churchila to nawet nie jest początek końca, lecz dopiero koniec początku działań zmierzających do zapewnienia stabilnego funkcjonowania i rozwoju kopalni.

Jestem przekonany, że tegoroczne wyniki działalności turystycznej, zarówno pod względem frekwencyjnym, jak i finansowym rozwiały ostatecznie obawy wśród tych, mam nadzieję nielicznych, którzy wątpili w zasadność przejęcia funkcji wyłącznego organizatora turystyki przez Kopalnię.

Według ostrożnych szacunków liczba turystów zjeżdżających do bocheńskich podziemi przekroczy w tym roku 150 tysięcy. Przychody z tej działalności sięgną 7 mln zł. To właśnie dzięki tym przychodom i osiąganym zyskom możemy realizować plan modernizacji centralnego, podziemnego obiektu rekreacyjno-turystycznego, jakim jest komora Ważyn.

W tym roku wyremontowany został aneks sypialny, zmieniona została jego aranżacja, wkrótce wykonane zostaną nowe obiekty zaplecza sanitarnego. W przyszłym roku zmodernizowane zostaną kolejne sektory komory, wykonane zostaną nowe nowocześnie wyposażone obiekty zaplecza gastronomicznego. Zakończenie tych prac, które kosztować będą ok. 1,5 mln zł, planowane jest na I kwartał 2017 roku.

Zapewniam Państwa, że zgodnie z kompleksowym projektem aranżacji, wykonanym przez Paulinę i Piotra Langerów, komora Ważyn zyska nowy blask nie zatracając równocześnie swojego niepowtarzalnego historycznego i autentycznego charakteru.

W kolejnych, inwestycyjnych planach kopalni, jest modernizacja stacji osuszania powietrza kopalnianego, adaptacja dla potrzeb sanatoryjnych komory Kołdras, remont schodów w szybie SUTORIS a przede wszystkim remont i adaptacja budynku Starej Warzelni prze szybie Campi na cele edukacyjne i ekspozycyjne.

Na sfinansowanie tych przedsięwzięć Zarząd Kopalni planuje pozyskać środki z funduszy unijnych będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dedykowanych obiektom znajdującym się na Liście UNESCO i Pomnikom Historii. Minimalna wartość projektu ubiegającego się o dofinansowanie to 2 mln EUR przy maksymalnej wysokości dofinansowania 85%.

Zapewnienie finansowania dla kontynuowania prac w komorze Ważyn oraz skuteczne starania o uzyskanie środków na kolejne inwestycje to zadanie dla Zarządu, kierownictwa i pracowników kopalni. Świadomość wspólnego celu zaangażowanie i rzetelna praca to droga do końcowego sukcesu.

Uzyskiwane przychody z działalności turystycznej istotnie zmieniły strukturę źródeł finansowania działalności kopalni, w której do niedawna prawie 95% stanowiła dotacja budżetowa na prace likwidacyjne i zabezpieczające. Obecnie przychody z turystyki to prawie 50% wielkości dotacji, w znacznym stopniu bo w ogólnej kwocie 4,9 mln zł, finansowane są konkretne prace zabezpieczające ze środków NFOŚiGW.

Zgodnie ustawą o dotacji dla niektórych podmiotów, Kopalnia ma zapewnione środki na prace likwidacyjne i zabezpieczające do końca roku 2017.

Jestem przekonany, że przyszłe starania Kopalni o uzyskanie na następne lata niezbędnej minimalnej dotacji na realizację prac zabezpieczających w zabytkowych podziemiach, koniecznych dla ochrony nie tylko uznanych za Światowe Dziedzictwo Kultury wyrobisk, ale i ścisłego centrum miasta Bochni, znajdą poparcie wśród przedstawicieli parlamentu i rządu oraz wszystkich życzliwych Kopalni osób, jak to wielokrotnie miało miejsce do tej pory.

Z zadowoleniem mogę powiedzieć, podobnie jak przed rokiem, że Święta Barbara czuwa nad bocheńskimi górnikami i uchroniła nas przed nieszczęśliwymi zdarzeniami i wypadkami.

Dziękuję górnikom, sztygarom kierownictwu ruchu a także przewodnikom i opiekunom grup turystycznych za odpowiedzialne i bezpieczne prowadzenie podziemnych robót i bezpieczne prowadzenie ruchu turystycznego.
Pragnę również podziękować Organom Nadzoru Górniczego, Zarządowi, Dyrektorom i Inspektorom Wyższego Urzędu Górniczego i Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach i Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

To troska o bezpieczeństwo górników w kopalni oraz bezpieczeństwo dziesiątków tysięcy turystów odwiedzających bocheńskie podziemia wyznacza wspólny kierunek zarówno Waszych jak i naszych działań.

Szanowni Państwo
Z okazji Górniczego Święta życzę wszystkim tutaj zebranym, parlamentarzystom, przedstawicielom rządu Rzeczypospolitej, instytucji państwowych, przedstawicielom nauki, władzom samorządowym i przede wszystkim pracownikom bocheńskiej żupy, abyśmy trwali w pracy na rzecz rozwoju i dostatniej przyszłości bocheńskiej Kopalni

Szczęść Boże wszystkim

—————————————————————–

Coroczna uroczysta Barbórka była okazją dla wręczenia odznaczeń i wyróżnień osobom zasłużonym dla bocheńskiej kopalni. Nie inaczej było i w tym roku.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński przyznał stopień

DYREKTOR GÓRNICZY III STOPNIA

Zbigniewowi Rojkowi

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Krzysztof Zięba wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

INŻYNIER GÓRNICZY I STOPNIA

Krzysztof Szydłowski

GÓRNIK I STOPNIA
Piotr Janik
Michał Wilk

GÓRNIK II STOPNIA
Szczepan Dziuba
Michał Wierzchowski

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Krzysztof Zięba wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

GÓRNIK III STOPNIA
1. BERGER ŁUKASZ
2. BRESKE TOMASZ
3. CZEKAJ GRZEGORZ
4. FILIPEK MARCIN
5. KLEJDYSZ PRZEMYSŁAW
6. ORZEŁ KAROL
7. PUŚCIZNA ŁUKASZ
8. PRZYBYŁKO KAMIL
9. SMOLEŃ MATEUSZ
10. STRACH MATEUSZ
11. TEKIELA ADAM
12. TEKIELA MARIUSZ
13. ZAGÓL MATEUSZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wyróżniło Złotą Odznaką „Za Zasługi dla OPZZ” Zbigniewa Legutko

i Odznaka Srebrną „Za zasługi dla OPZZ” następujące osoby:

Zdzisław Heczko
Krystyna Legutko
Elżbieta Kowalska
Ryszard Wygoda

ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW W POLSCE odznaczył Srebrną Honorową Odznaką „Zasłużony dla Związku Zawodowego Górników w Polsce”

Tomasza Dąbrowskiego

ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW W POLSCE PRZY KOPALNI SOLI „BOCHNIA” wyróżnił przyznaniem honorowych kordzików osoby:

Janusz Kokoszka
Jadwiga Śmiałek

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu w uznaniu zasług wniesionych w udoskonalenie i rozwój ratownictwa górniczego oraz długoletniej, ofiarnej pracy w imię szczytnych zasad ochrony i ratowania bezcennej wartości życia ludzkiego, odznaczyła Złotym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego:

Krzysztofa Przybyłko
Mirosława Imiołek

I Medalem Brązowym

Jerzego Michaldo

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu w uznaniu zasług dla ratownictwa górniczego postanowiła odznaczyć Honorową odznaką „Zasłużony Ratownik Górniczy”:

Krzysztofa Pytkę
Stanisława Orła

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Krzysztof Zięba wyróżnił przyznaniem honorowej szpady górniczej następujące osoby:

1. DYGA ADAM
2. JĘDRYKA STANISŁAW
3. KASPROWICZ MARIAN
4. ŁACH ANDRZEJ
5. OGIELA JÓZEF
6. PIETRAS STANISŁAW
7. RAFALSKI ANDRZEJ
8. TARA EUGENIUSZ
9. ŻWAWA JERZY

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Krzysztof Zięba wyróżnił przyznaniem honorowego kordzika osoby:

1. JODŁOWSKI WACŁAW
2. KOKOSZKA JANUSZ
3. ŁOBODA ERWIN
4. PRZYBYŁKO MICHAŁ
5. ZDEBSKI STANISŁAW

Zasłużony dla Kopalni Soli Bochnia

Uchwałą Zarządu Spółki nr 1/27/I/2015 z dnia 1 grudnia 2015 ustanowiona została odznaka honorowa „Zasłużony dla Kopalni Soli Bochnia” w uznaniu zasług dla Kopalni Soli Bochnia, Zarząd Kopalni postanowił odznaczyć następujące osoby:

1. JAN BUREK
2. GRAŻYNA CZADO
3. JAN FLASZA
4. ANTONI JODŁOWSKI
5. BOŻENNA KITA
6. STANISŁAW KOBIELA
7. KRYSTYNA LITEWKA
8. ANNA MARGIS
9. ANDRZEJ SIWEK
10. TADEUSZ STEINDEL
11. HENRYK PASZCZA
12. TEOFIL WOJCIECHOWSKI

Górnik Roku
Stanisław Jędryka

Listy dla emerytów

Już tradycyjnie dyrekcja i zarządy związku zawodowych postanowiły wyróżnić pracowników kopalni, którzy w bieżącym roku nabyli prawa emerytalne i postanowili odejść na zasłużoną emeryturę. Uroczystym listem gratulacyjnym uhonorowani zostali następujący pracownicy:

1. BERGER WIESŁAW
2. FILIPEK JAN
3. GAJDA ADAM
4. GAJEK PIOTR
5. KUCHNIK HENRYK
6. PAGACZ CZESŁAWA
7. POTOCKI STANISŁAW
8. SMAGA MAREK