W piątek sesja rady powiatu – program

Informacja o funkcjonowaniu szpitala, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni – to jedne z punktów piątkowego posiedzenia rady powiatu. Zobacz program.

1. Otwarcie XXXV sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2013 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023.

6. Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” w 2012 rok.

7. Informacja o działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Domu Dziecka w Bochni, Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni za 2012 rok.

8. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni za 2012 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2014 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prawa trwałego zarządu pomiędzy Bursą Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni dla części nieruchomości oznaczonej numerem 6601/4 położonej w Bochni, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Bocheński prowadzenia niektórych zadań publicznych Gminie Miasta Bochnia.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lipnica Murowana realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/359/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 lutego 2010 r., zmienionej następnie uchwałami: Nr III/22/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr IX/76/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r., Nr XIII/128/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. oraz Nr XXII/233/2012 z dnia 21 września 2012 r. – dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi bocheńskiemu oraz jego jednostkom podległym.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Początek w sali narad bocheńskiego starostwa w piątek o godz. 10.00.

18. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

19. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

20. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady.