Reklama

XXI Sesja Rady Miasta Bochnia – transmisja

Rozpoczęła się XXI Sesja Rady Miasta Bochnia. Relacja w serwisie YouTube w linku poniżej.

Program sesji:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad sesji odbywającej się 28 maja 2020 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta Bochnia złożonego na sesji 28 maja 2020 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie od 28 maja 2020 r. do 24 czerwca 2020 r.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat potrzeb placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe) – koszty funkcjonowania.
 6. Opinie Zarządów Osiedli do podejmowanych uchwał.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2020 r.;
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Bochnia na lata 2020-2030;
  c) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze
  2020 roku;
  d) zmiany uchwały Rady Miasta Bochnia w sprawie emisji obligacji gminnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;
  e) dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni;
  f) odpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Bochnia prawa własności nieruchomości gruntowej;
  g) zmiany Statutu Gminy Miasta Bochnia;
  h) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Bochnia na rok szkolny 2020/2021;
  i) przyjęcia od Powiatu Bocheńskiego zadania publicznego w zakresie utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Bochnia;
  j) skargi na działalność Burmistrza Miasta Bochnia.
 8. Wolne wnioski i zapytania
 9. Zamknięcie obrad sesji.

 

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 Sesja odbędzie się bez udziału publiczności.