Reklama

Bochnia zyskała finansowe wsparcie remontu budynków na Plantach Salinarnych

Miasto Bochnia otrzymało dotację w wysokości ponad 2 milionów złotych na remont zabytkowych budynków na Plantach Salinarnych tj. Kuźni i Lodowni Salinarnej. Całość projektu warta jest ponad 3.600.000 złotych. 

 

Informację o przyznanej dotacji przesłał nam Andrzej Koprowski z bocheńskiego magistratu:

 

Tegoroczny projekt budżetu Miasta Bochnia przewidywał m.in. Rewaloryzację Plant Salinarnych a dokładniej wynikający z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017-2026 projekt rewitalizacji dawnych obiektów poprzemysłowych Kopalni Soli Bochnia tj. Kuźni i Lodowni Salinarnej. W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 9 października 2015 roku, w Bochni wyznaczono obszary zdegradowane i na podstawie obiektywnych, mierzalnych wskaźników i kryteriów odnoszących się do sytuacji społecznej, gospodarczej oraz założonych uwarunkowań środowiskowych, technicznych i funkcjonalno-przestrzennych wyznaczono obszar rewitalizacji. Celem projektu jest m.in. rozwinięcie przedsiębiorczości na danym obszarze, ale również aktywizacja określonych grup społecznych. Pośrednio zostaną jeszcze osiągnięte inne korzyści takie jak aktywizacja obszaru zdegradowanego zarówno dla mieszkańców jak i turystów i innych osób odwiedzających Bochnię, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na rozwój mikro i makro przedsiębiorczości. Projekt zakładający przebudowę i remont, wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków dawnej Kuźni i Lodowni wpisujących się w obszar poprzemysłowy dzisiejszych plant Salinarnych to przestrzeń kluczowa i zarazem symboliczne serce górniczego miasta. Wymiernym rezultatem projektu będzie przyciągnięcie do Centrum nowych mieszkańców, wzrost integracji społecznej  i więzi sąsiedzkich, ale też pobudzenie aktywności gospodarczej dla nowych podmiotów planujących rozpoczęcie działalności na tym obszarze, lub dla tych, którzy swoją działalność tutaj przeniosą. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej z zachowaniem tożsamości miejsca i jednoczesnym nowym, wielofunkcyjnym przeznaczeniem budynków to rozwiązanie optymalne dla miasta. Założenia mówią także o stworzeniu strefy co-workingu dla przedstawicieli wolnych zawodów. Jest to tylko fragment całego Gminnego Programu Rewitalizacji Bochni, jednak nie mniej istotny od pozostałych już rozpoczętych i planowanych prac. Z niekłamaną radością chciałbym Państwa poinformować, że miasto Bochnia otrzymało dofinansowanie od Zarządu Województwa Małopolskiego, w wysokości 2.068 791,93 zł do tego projektu, przy kosztach kwalifikowanych w wysokości 3.400.897,08 zł i wartości projektu 3.649.776,07 zł. Projekt znajduje się na 3 miejscu listy projektów podstawowych, wyłonionych w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-I.00-12-115/17 tj. Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, uzyskując 81.82% pozytywnej oceny merytorycznej.