Powiat ogłasza konkurs na dyrektorów szkół

Zarząd Powiatu w Bochni zdecydował o ogłoszeniu konkursów na stanowiska dyrektorów czterech szkół, prowadzonych przez powiat.

Konkurs ogłoszono na dyrektorów:

1) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni im. Stefana Szumana w Bochni;
2) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni;
3) II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni;
4) Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni.

31 sierpnia 2017 roku dobiega końca okres na jaki Zarząd Powiatu powierzył stanowiska dyrektorom we wszystkich w/w jednostkach. Obecnie prawo oświatowe nie daje możliwości powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne kadencje bez przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Planowany termin przeprowadzenia postępowań konkursowych: 21 czerwca.
Termin składania ofert przez kandydatów upływa 5 czerwca o godzinie 15:00.