W 2017 r. ma powstać nowy odcinek KN2

Trwają poszukiwania wykonawcy kontynuacji obwodnicy północno-zachodniej. Prace będą obejmowały budowę pierwszej części oczekiwanej drogi. Ma ona powstać do końca 2017 r. Drugi odcinek ma powstać w ramach odrębnego zadania. Podział budowy na dwa etapy ma ułatwić zdobycie dofinansowania.

Zgodnie z zamierzeniem, do połowy grudnia 2017 r. zostanie wykonany odcinek do ul. Turkowskiego, a reszta drogi w roku 2018. Podzielenie inwestycji na dwa lata ma ułatwić zdobycie dotacji z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych (tzw. schetynówek), w którym rocznie można dostać do 3 mln zł. Drugi etap KN2 musi zostać podzielony na etapy ze względu na to, iż w chwili obecnej nie ma źródeł finansowania, które umożliwiłyby realizację całego zadania. W tym roku i przyszłym chcemy zrealizować pierwszy etap tej inwestycji, czyli rondo wraz z istniejącymi połączeniami drogowymi do ulicy Turkowskiego – mówił podczas majowej sesji Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni.

Wcześniejsze próby zdobycia dofinansowania 10,6 mln zł z Unii Europejskiej nie powiodły się ze względów formalnych.

Inwestycja, na którą ogłoszono przetarg, dotyczy budowy drogi na odcinku od ul. Pileckiego do skrzyżowania z ulicą Turkowskiego w Bochni i obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu, uzyskanie zgody na realizacje inwestycji drogowej – decyzji ZRID (o jakiej mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 231) oraz wykonanie robót budowlanych.

Zadanie zostało podzielone na etapy:

Etap I:
1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wszelkimi wymaganymi opracowaniami koniecznymi do uzyskania zgody na realizacje inwestycji drogowej dla obiektu, i uzyskanie zgody na realizacje inwestycji drogowej (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).
2) Sporządzenie, zatwierdzenie projektu organizacji ruchu.

Etap II:
Wykonanie na podstawie w/w dokumentacji robót budowlanych w zakresie obejmującym:
a) budowę/przebudowę odcinków dróg o łącznej długości około 0,64 km,
b) budowę ronda,
w miejscu skrzyżowania z ul. Pileckiego, ul. Zaułek Mollo, ul. Legionów Polskich i nowoprojektowaną drogą,
c) Przebudowę 1 skrzyżowania,
d) Budowę 4 zjazdów publicznych,
e) Budowę 6 zjazdów indywidualnych,
f) Budowę/przebudowę ciągów pieszych o długości około 0,28 km,
g) Budowę/przebudowę ciągów pieszo- rowerowych o długości około 0,56 km,
h) Budowę 1 schodów i pochylni,
i) Rozbiórkę istniejących elementów drogowych oraz obiektów
kubaturowych, j) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (malowanie grubowarstwowe) oraz urządzeń drogowych,
k) Wycinkę zieleni, nasadzenia.
l) Budowę/przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu, m) Budowę kablowej sieci oświetlenia ulicznego o długości trasy ok. 0,46 km wraz ze słupami oświetlenia ulicznego (ledowego).
n) wprowadzenie projektu organizacji ruchu.

Przetarg na drugą część II etapu KN2 ma być ogłoszony za rok na przełomie wakacji i września.