Reklama

Poszukiwany wykonawca Studium Mobilności Miejskiej

Magistrat szuka do tego odpowiedniej firmy. Jest możliwe, że takie studium dla Gminy Miasta Bochnia powstanie jeszcze w tym roku. Docelowo dokument ma się składać z dwóch części: Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Bochni na lata 2016-2025 i Studium Transportowego dla Miasta Bochni. Zapytanie ofertowe w tej sprawie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej dla Bochni na lata 2016-2025 ma stanowić „ogólny plan przedstawiający perspektywiczne i kompleksowe podejście do programowania kierunków rozwoju transportu i komunikacji w mieście Bochni”.
Bocheński magistrat wyjaśnia, że celem opracowania jest wskazanie szeregu działań w zakresie transportu miejskiego i zarządzania mobilnością (sposobem przemieszczania się mieszkańców), jakie powinny zostać podjęte, aby podnieść jakość życia mieszkańców, konkurencyjność i atrakcyjność miasta oraz ograniczyć negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne. Opracowanie dokumentu poszerzy możliwości ubiegania się o fundusze europejskie. Według magistratu Studium Transportowe dla Miasta Bochni ma wskazać „możliwości stworzenia spójnego układu komunikacyjnego zmniejszającego uciążliwość ruchu miejskiego dla mieszkańców, przyjezdnych i przejeżdżających tranzytem”.

Wykonawca opracowania ma przygotować:

– analizę możliwości upłynnienia ruchu na terenie Miasta Bochni,
– analizę podstawowych problemów komunikacyjnym na obszarze wstępnie planowanym do rewitalizacji w ścisłym centrum Bochni (wraz z propozycjami rozwiązań usprawniających organizację ruchu uwzględniających: ograniczenie ruchu kołowego, wykorzystanie niskoemisyjnych środków transportu (transport zbiorowy, transport rowerowy),
– propozycję koncepcyjną i ocenę zasadności utworzenia intermodalnego węzła integrującego/przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Bochnia,
– propozycję rozwiązania ruchu dla rowerów przez wykonanie ścieżek rowerowych lub wydzielanie pasów ruchu dla rowerów, budowę parkingów przesiadkowych typu bike&ride (rower i komunikacja miejska),
– wskazanie rozwiązań dotyczących zwiększenia ilości miejsc parkingowych, zwłaszcza w obrębie Śródmieścia Bochni wraz z analizą strefy płatnego parkowania.

Opracowanie ma obejmować cztery etapy/podsystemy: komunikację indywidualną, komunikację zbiorową, komunikację rowerową i parkowanie.

Zainteresowane fimy mają czas do 8 sierpnia. Zamówienie ma być zrealizowane do 20 października (część I) i 20 grudnia br. (część II).