Reklama

Szykują się zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Cele projektu
• Lepsza opieka skoncentrowana na pacjencie.
• Zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
• Optymalizacja procesu leczenia poprzez poprawę organizacji i funkcjonowania POZ.
• Zwiększenie efektywności POZ i skoordynowanie działań na różnych poziomach opieki zdrowotnej.
• Zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jakością świadczeń w POZ.

Jakie zmiany wprowadza projekt

1. Model POZ oparty o Zespół, jego skład wejdą:
• lekarz POZ,
• pielęgniarka POZ,
• położna POZ.

Lekarz POZ – jako koordynator zespołu – będzie decydował o postepowaniu terapeutycznym pacjenta.

Zespół POZ (niezależnie od formy organizacyjno-prawnej) będzie pracował w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków.

Nadal będzie można prowadzić działalność w ramach:

• POZ różnych podmiotów leczniczych (przedsiębiorcy: osoby fizyczne lub prawne, organizacje pozarządowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej),
• praktyk zawodowych (indywidualne i grupowe; lekarskie, pielęgniarskie lub położnych).

2. Koordynacja opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia

Chcemy wprowadzić model opieki koordynowanej. Koordynatorem w całym systemie ochrony zdrowia będzie lekarz POZ, we współpracy z pielęgniarką POZ i położną POZ. Będzie on:
• przewodnikiem pacjenta w systemie,
• zapewniał ciągłość i kompleksowość opieki nad nim

Świadczeniodawcy zostaną zobowiązani m. in. do:
• zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej adekwatnej do wieku i płci pacjenta,
• badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki.

Projekt ustawy wprowadza także wymóg wyznaczenia tzw. koordynatora administracyjnego. Do jego zadań będzie należała organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. udzielanie pacjentowi informacji o tym procesie).
Wprowadzenie modelu opieki koordynowanej zostanie poprzedzone programem pilotażowym, który potrwa do 31 grudnia 2019 r.

3. Jakość w POZ

Projekt ustawy wprowadza obowiązek monitorowania jakości udzielanych świadczeń z zakresu POZ (m. in. dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzania i organizacji procesu udzielania świadczeń). Umożliwia także świadczeniodawcom udział w programach poprawy jakości opieki z zakresu POZ opracowanych przez odpowiedni instytut.

4. Finansowanie POZ

POZ będzie finansowana na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Źródłem tego finansowania będą środki ujęte w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Podstawą finansowania POZ będzie stawka kapitacyjna. Obok niej pojawią się:
• budżet powierzony (środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej),
• opłata zadaniowa (dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej),
• dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakości opieki.

Obowiązujący system finansowania POZ nie zachęca do przyjmowania proaktywnej postawy udzielających świadczeń w POZ i koordynowania profilaktyki ani leczenia pacjentów. Chcemy wprowadzić system motywacyjny, który zagwarantuje optymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne.