Reklama

Bochnia. Ogłoszono otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w roku 2021

Burmistrz Bochni zarządził otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021. Zadania te dotyczą takich dziedzin jak: wspieranie kultury fizycznej, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz będących w wieku emerytalnym, a także dofinansowanie przedmiotu działalności organizacji pozarządowych.

Pierwszy z konkursów dotyczy promowania kultury fizycznej. Do wykorzystania z kasy miejskiej jest 65.000 zł. Na zadania z pozostałych dziedzin przewidziano w odrębnym konkursie 95.000 zł. Oferty realizacji zadań w ramach powyższego konkursu należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32 – 700 Bochnia do dnia 26 stycznia 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Zadanie musi zostać zrealizowane w okresie od 20 lutego 2021 do 31 grudnia 2021 roku. 

Zasady i tryb konkursów oraz rodzaje poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji określają Regulaminy konkursów dotyczących kultury fizycznej oraz między innymi kultury, sztuki, promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych

W innym z kolei zarządzeniu burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz zaliczanych do podmiotów pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków spoza budżetu Bochni, służących realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz rozwoju aktywności wspólnot i społeczności lokalnych.

Nabór ofert w ramach powyższego konkursu ma charakter ciągły, oferty można składać do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do dnia 30 lipca 2021 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, (decyduje data wpływu do Urzędu). Zasady i tryb konkursu określa Regulamin

Szczegółowych informacji w sprawie konkursów udziela:

Marek Maciuszek – pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych,

Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 7,

tel. 014 614 91 82, e-mail: marek.maciuszek@um.bochnia.pl