Reklama

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Poprawią się parametry pracy oczyszczalni, ale także komfort życia mieszkańców okolicznych osiedli. Za kilka miesięcy zakończy się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bochni realizowana w ramach projektu: „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym”. Inwestycja, która pochłonie 77 414 559,01 zł, powstaje przy wsparciu funduszy unijnych. MPWiK w Bochni otrzymało na ten cel 39 904 280,63 zł dofinansowania w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach: oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, brakującą część funduszy MPWiK dokłada z własnego budżetu.

Cały projekt „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym” składa się z dwóch zadań inwestycyjnych.

Pierwsze obejmuje na budowę nowych obiektów i modernizację istniejących, które zapewnią ulepszenie procesu oczyszczania ścieków, poprawę gospodarki osadowej, zmniejszenie emisji substancji złowonnych, powstających w trakcie pracy oczyszczalni, powstanie możliwość produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni z produktu przeróbki osadów ściekowych tj. biogazu.

Podstawowy zakres zadania to: rozbudowa linii technologicznej przeróbki osadów ściekowych, budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych, instalacji do wytwarzania i przeróbki biogazu na energię elektryczną i cieplną wraz montażem i uruchomieniem agregatu kogeneracyjnego.
Drugie zadanie inwestycyjne dotyczy usprawnienia zarządzania majątkiem sieciowym wodociągowo-kanalizacyjnym. W ramach tego działania planowana jest budowa inteligentnych systemów sterowania i nadzoru nad systemem wodociągowym oraz kanalizacyjnym.

Efektem działań będzie integracja systemów informatycznych klasy GIS ze skorelowanymi modelami hydraulicznymi, aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką (AKPiA), systemami informatycznymi, nadzorującymi przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (SCADA), integracja z systemem technicznej, a także handlowej obsługi klientów, wymiana armatury oraz urządzeń dostosowanych do płynnej regulacji siecią, nadzór nad sieciowymi pompowniami ścieków oraz hydroforniami, instalacja punktów pomiarowych zapewniających optymalną identyfikację
i sterowanie całym systemem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń w związku realizacją przedsięwzięcia spowoduje nie tylko ograniczenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko, ale w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców, głównie poprzez ograniczenie substancji złowonnych.

W tej chwili w oczyszczalni trwa montaż nowej sieci technologicznej i elektrycznej. Prowadzone są prace wykończeniowe przy nowych obiektach oraz roboty ziemne. Przygotowywane jest też podłoże pod suszarnię osadu. Wkrótce do Bochni trafi konstrukcja, z której będzie wybudowana suszarnia.

Będzie to największy tego typu obiekt w Polsce. Na powierzchni ok. 1 ha będzie osuszany osad, utworzony ze ścieków, które trafiają do oczyszczalni. Po osuszeniu będzie on zagospodarowany przyrodniczo – wyjaśnia Zbigniew Rachwał, prezes MPWiK w Bochni.

Dzięki realizacji projektu oczyszczalnia wzbogaciła się o zbiornik biogazu, zamknięte komory fermentacji oraz nową stację zagęszczania i odwadniania osadu.

We wszystkich obiektach zamontowano urządzenia i sterowniki najlepszych europejskich firm.

Najbardziej odczuwalną dla mieszkańców Bochni wartością inwestycji MPWiK będzie dezodoryzacja zapachów. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii z oczyszczalni nie będzie się wydobywał przykry zapach. W ramach inwestycji przewidziano nasadzenia zieleni od południowej i wschodniej części 9 ha działki, to dodatkowo odgrodzi obiekt od budynków mieszkalnych, a także zakładów zlokalizowanych w BSAG.

 

Informacja prasowa